موسسه مالی سود و حساب

تلفن شماوره

02191074030

تأمین اجتماعی

تأمین اجتماعی

تنظیم قراداد پرسنل مطابق قوانین وزارت کار :
قراردادهای مشمول وزارت کار دارای ظرایفی می باشند که هم می توانند موجب زیان شما به دلیل عدم لحاظ کردن این قوانین در قراداد با کارکنان باشند و هم می توانند به نفع شما باشد تا با در نظر گرفتن تمامی قوانین امکان شکایت از شما مرتفع شود. یکی دیگر از نکات مورد توجه در قراردادها ایجاد شرایط انگیزشی برای کارکنان است تا بتوانید تیمی همراه و کارآمد داشته باشید. ما در سود و حساب کنار شما هستیم تا با رعایت قوانین تأمین اجتماعی و قوانین داخلی شما جهت پویایی بیشتر مجموعتان تلاش کنیم.

لیست بیمه و تغییرات ماهانه آن :
یکی از وظایف کارفرمایان ارسال لیست تأمین اجتماعی است. این لیست با توجه به شرایط متفاوت کارکنان و قوانین کار به صورت ماهانه باید تنظیم شود. این لیست از طریق نرم افزارهای حسابداری و در نهایت نرم افزار تأمین اجتماعی بدست می آید.