موسسه مالی سود و حساب

تلفن شماوره

02191074030

ساختار نوین مالی

ساختار نوین مالی

کدینگ حساب ها :
صنعت درمان مختصات مالی خاص خود را دارد و در صورتی که کدینگ حسابهای نرم افزار مالی شما مختص فعالیت و صنعت شما باشد، به راحتی می توانید گزارش گیری کنید و انواع روش های حسابداری مانند حسابداری بهای تمام شده را نیز درآن پیش بینی کنید.

چرخه خرید و تنخواه :
خرید خدمات و کالا از تأمین کنندگان توسط مسئول خرید و یا خرید خدمات و کالاهای کوچیک توسط تنخواه دار نیازمند مدیریتی هوشمندانه است تا بتوانید علاوه بر کنترل دارایی خود، قوانین داخلی مجموعه خود، قوانین اداره مالیات را نیز در آن ها در نظر بگیرید. سود و حساب با تخصص و تجربه خود در صنعت درمان، توانسته دقیقترین و کاربردی ترین دستورالعمل های مورد نیاز را در سه تیپ بیمارستانی، کلینیکی و مطب در اختیار شما قرار دهد.


طراحی سیستم پرداخت و خزانه :
مهمترین دارایی هر بنگاه اقتصادی وجه نقد آن است، در صورتی که قوانین و دستورالعمل درستی از جانب مدیریت برای کنترل و نظارت بر روی این بخش وجود نداشته باشد و یا وابسته به فرد باشد به راحتی مجموعه آسیب پذیر می شود. برخی از پرونده های حسابرسی شده توسط سود و حساب که باعث کشف برخی تخلفات توسط کارکنان بود به دلیل عدم رعایت چرخه خزانه بود. ما با طراحی چرخه دقیق خزانه در مجموعه شما ساختار مالی شما را نظاممند خواهیم کرد.


طراحی چرخه حقوق و دستمزد :
چرخه حقوق دستمزد از مرحله عقد قرارداد با کارکنان شروع می شود و تا مدل شیفت بندی و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان ادامه پیدا می کند. در این بین قوانین کار، قوانین بیمه تأمین اجتماعی، قوانین مالیات و مهمتر از آن قوانین داخلی شما نیز باید در آن رعایت شود. نحوه گردش کار و دریافت اطلاعات روش محاسبه و صدور فیش و نگهداری اسناد از جمله مواردی است که سود و حساب با طراحی آن برای مراکز درمانی توانسته نظم و دقت در این چرخه را نهادینه کند.


ساختار جامع مالی :
مجموعه های تازه تأسیس یا مجموعه هایی که نیازمند تغییر برای سرعت و اثر بخشی بیشتر ساختار مالی خود هستند نیاز به تهییه ساختار مالی با توجه به قوانین خارج از مجموعه خود و قوانین داخلی خود هستند. این ساختار شامل تمامی چرخه های حسابداری، مانند قوانین بیمه و مالیات، چرخه حقوق و دستمزد، چرخه خزانه، چرخه خرید و تنخواه و… می باشد.