شرکت سود و حساب

 

حسابداری حضوری

10میلیــون تومـــان
(مــاهــانــه)

 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی

ثبت سفارش

 

حسابداری غیرحضوری

7 میلیــون تومـــان
(مــاهــانــه)

 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی

ثبت سفارش

پکــیج مــدیــریــتی

20میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • مشاوره مالیاتی و تنظیم اظهارنامه به شما
 • وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • ارائه گزارش سود و زیانی به همراه تحلیل
 • آموزش به پرسنل شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
 • مصاحبه فنی با حسابدار جهت استخدام
ثبت سفارش

مــالــیات

0میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • رجوع به اداره مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شما
 • دفاع مالیاتی
 • تنظیم اظهارنامه
ثبت سفارش

حسابداری حضوری

6میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • دریافت اسناد و مدارک به صورت هفتگی
 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش

حسابداری غیرحضوری

4میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • دریافت اسناد و مدارک به صورت هفتگی
 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش

حسابداری حضوری

10میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه(حضوری)
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش

حسابداری غیرحضوری

7 میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش

پکــیج مــدیــریــتی

20میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • مشاوره مالیاتی و تنظیم اظهارنامه به شما
 • وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • ارائه گزارش سود و زیانی به همراه تحلیل
 • آموزش به پرسنل شما
 • حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
 • مصاحبه فنی با حسابدار جهت استخدام
ثبت سفارش

مــالــیات

0میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • رجوع به اداره مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شما
 • دفاع مالیاتی
 • تنظیم اظهارنامه
ثبت سفارش

حسابداری حضوری

6میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • دریافت اسناد و مدارک به صورت هفتگی
 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش
 

حسابداری غیرحضوری

4میلیــون تومـــان (مــاهــانــه)

 • دریافت اسناد و مدارک به صورت هفتگی
 • ارائه گزارش سود و زیان ماهانه و سالانه
 • تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
 • ارائه فیش حقوقی ماهانه
 • تنظیم لیست بیمه ماهانه
 • تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
 • حضور نیروی حسابدار به صورت هفتگی
ثبت سفارش