شرکت سود و حساب

خدمات به مدیران

خدمات به مدیران

  • تحلیل صورت های مالی :

    مجموعه های درمانی با توجه به شرایط صنعت خود دارای نسبتهای مالی خاصی هستند و از طرفی محاسبه این نسبتها کمک میکند مدیریت مجموعه بتواند درک بهتری از مجموعه داشته باشد تا با بهترین برنامه ریزی شرایط را بهبود بخشد.

  • تهیه صورتهای مالی :

    مهمترین گزارش حسابداری صورتهای مالی می باشد تا مدیریت مجموعه برنامه ریزی دقیقتری نسبت به شرایط داشته باشد. این صورتهای مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت جربان وجوه نقد، صورت حقوق مالکانه میباشد. صود و حساب در کنار مدیریت مجموعه شما قرار دارد تا بتواند اطلاعات مفیدی را به ایشان ارائه کند.

  • تهیه گزارش برای سهامداران :

    در خیلی از موارد صورتهای مالی استاندارد نیاز اطلاعاتی سهامداران را رفع نمیکند و نیاز به تهییه نوع خاصی از گزارش طبق دستور سهامداران است. ما با تجربه خود در صنعت درمان توانستهایم با اشراف بر مجموعههای درمانی این نیاز را مرتفع کنیم تا سهامداران به اطلاعات مورد نیاز خود دستیابند.