شرکت سود و حساب

درمانگاه‌ها

درمانگاه‌ها

مراکز درمانی هرچه بزرگتر می‌شوند نیاز به داشتن ساختار و فرایند مکتوب و مدون است تا بتوان با استفاده از قوانین و دستورالعمل نظم و رشد را به ارمغان آورد. به طبع این گستردگی واحد مالی نیز باید دارای نفرات بیشتر و نظم و ساختار دقیق تری باشد. از همین رو نوع سرویس دهی به مراکز درمانی بزرگ با عارضه یابی و تحلیل ساختار شما شروع می‌شود تا بتوان خدمات بهتری به شما ارائه کرد.

خدمات ما اظهارنامه پکیج مالیاتی پکیج مدیریتی
دریافت مدارک، ثبت و تنظیم اظهارنامه
تنظیم قراردادهای حقوق و دستمزد شما
محاسبات حقوق و دستمزد ماهانه ( ارائه فیش حقوقی )
تنظیم لیست بیمه و مالیات ماهانه
تنظیم صورت معاملات فصلی
مشاوره مالیاتی به شما
وکیل مالیاتی ( بی نیاز شدن شما از حضور در ادارات مالیاتی )
حضور حسابدار برای ثبت اسناد و تنظیم زونکن  مالیاتی شما (۱)
تحریر دفاتر
دفاع مالیاتی از شما
تنظیم ساختار مالی مجموعه شما
ارائه گزارش سود و زیانی به همراه تحلیل
ارائه پکیج آموزشی به پرسنل شما
داوری قراردادهای حقوق و دستمزد شما  (۲)
حضور مدیر مالی به صورت ماهانه
حضور در جلسات سهامداران
مصاحبه فنی با حسابدار جهت استخدام
قیمت از ۱۰ میلیون تومان ۹ میلیون تومان ( ماهانه ) از ۱۵ میلیون تومان ( ماهانه )
  1. حضور حسابدار برای ثبت اسناد و تنظیم زونکن مالیاتی شما : به دلیل تفاوت روش حسابرسی مالیاتی با کدینگ مجموعه شما، نیاز است دفاتر شما با توجه به قوانین مالیاتی تنظیم شود و این مورد توسط حسابداران تخصصی موسسه حامیان سود و حساب انجام می‌شود
  2. داوری قرارداد‌های حقوق و دستمزد شما : با استفاده از داوری قرارداد، اگر با کارمند خود دوچار درگیری قضایی شوید، ابتدا باید جلسه داوری برگزار شود و در صورتی که توافق حاصل نشود کارمند می‌تواند به دادگاه وزارت کار مراجعه کند. اگر بدون نظر داور به دادگاه وزارت کار مراجعه شود، پرونده بایگانی می‌شود تا جلسه داوری برگزار شود.
  3. در پکیج مدیریتی تمام موضوعات توسط مدیر مالی چک می شود و زحمت تنظیم موارد مذکور با تیم حسابداری شما است.