موسسه مالی سود و حساب

پزشکان پرکیس

با توجه به بند ز ماده 86 قانون بودجه سال 1398 و بخشنامه مربوطه به آن، مراکز درمانی موظف هستند درآمد پزشکان را در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان اعلام کنند و 10% از درآمد خالص یعنی مبلغی که می‌خواهند در نهایت برای پزشک واریز کنند، 10% از آن را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر کنند و با استفاده از قبض‌های مالیاتی در این سامانه واریز کنند. از همین رو پزشکان پرکیس یا حق العمل کار موظف می‌شوند با توجه به جمع درآمدی خود پس از پایان هر سال تا انتهای خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. موسسه حامیان سود و حساب تنظیم و ارسال این اظهارنامه را برای شما انجام می‌دهد تا نگرانی از جهت پیگیری مالیاتی خود نداشته باشید.
خدمات ما پکیج پایه پکیج نقره ای پکیج طلایی
تنظیم اظهارنامه
رجوع به اداره مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شما
دفاع مالیاتی از شما
قیمت ( یکبار فقط در زمان اظهارنامه ) ۲ میلیون تومان ۳ میلیون تومان ۵ میلیون تومان