شرکت سود و حساب

پزشکان پرکیس

با توجه به قانون بودجه و بخشنامه‌های مالیاتی مربوطه به آن، مراکز درمانی موظف هستند درآمد پزشکان را در سامانه مالیات تکلیفی پزشکان اعلام کنند و 10% از درآمد خالص یعنی مبلغی که می‌خواهند در نهایت برای پزشک واریز کنند، 10% از آن را به عنوان علی الحساب مالیاتی کسر کنند و با استفاده از قبض‌های مالیاتی در این سامانه واریز کنند.

از همین رو پزشکان پرکیس یا حق العمل کار موظف می‌شوند با توجه به جمع درآمدی خود پس از پایان هر سال تا انتهای خرداد ماه اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

موسسه حامیان سود و حساب تنظیم و ارسال این اظهارنامه را برای شما انجام می‌دهد تا نگرانی از جهت پیگیری مالیاتی خود نداشته باشید.

خدمات ماتشکیل پرونده مالیاتیتنظیم اظهارنامهوکیل مالیاتیپکیج طلایی
رجوع به اداره مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی شما    
تنظیم اظهارنامه    
دفاع مالیاتی از شما    
قیمت( برای یکسال مالی )20.000.000 ریال50.000.000 ریال70.000.000 ریال100.000.000 ریال