موسسه مالی سود و حساب

تشکیل پرونده مالیاتی

تلفنی را درج نمایید که به نام شما باشد
برای پزشکان پرکیس آدرس منزل برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند آدرس محل فعالیت
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای پزشکان پرکیس آدرس منزل برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند آدرس محل فعالیت
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
. برای پزشکانی که به صورت پرکیس فعالیت می‌کنند تصویر سند ملک یا اجاره نامه ملک محل سکونت. . برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند تصویر سند ملک یا اجاره نامه محل فعالیت