شرکت سود و حساب

تشکیل پرونده مالیاتی

تلفنی را درج نمایید که به نام شما باشد
برای پزشکان پرکیس آدرس منزل برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند آدرس محل فعالیت
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
برای پزشکان پرکیس آدرس منزل برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند آدرس محل فعالیت
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
. برای پزشکانی که به صورت پرکیس فعالیت می‌کنند تصویر سند ملک یا اجاره نامه ملک محل سکونت. . برای پزشکانی که دارای مطب یا کلینیک هستند تصویر سند ملک یا اجاره نامه محل فعالیت
قیمت: 15,000,000 ریال